X

Informasjonsplikten

Avfallsforskriften beskriver informasjonsplikt for forhandler (§ 1-6) og produsent (§ 1-12):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

I produktforskriften er det § 2a-9 som er aktuell i denne sammenhengen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922#KAPITTEL_3

Tekst som alle medlemmer burde ha på hjemmesiden og i produktkatalog eller lignende:

«Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer). Ordningen som (Bedrift) er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.»

Til teksten bør bildet «overkrysset avfallsbeholder» (WEEE symbol) stå. Det er også dette som er omtalt i produktforskriften.

For forhandlere har RENAS utviklet et sett med butikkplakater og informasjon til sluttkunder som kan benyttes. Disse kan lastes ned fra Min Side under «Kundeinformasjon».

Rapporttekst

Følgende tekst kan benyttes der man snakker om bærekraft og produsentansvar/CSR. Denne kan utvides til å gjelde øvrige returordninger (emballasje/batter). Den er ment som et forslag og kan selvsagt skrives om til å passe bedre til virksomheten.:

«Vårt produsent-/importøransvar

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar (Bedrift) sitt produsent-/importøransvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar (Bedrift) til innsamling og gjenvinning av mer enn 60.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens restmaterialet blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved (Bedrift) sin virksomhet og er et av (Bedrift) sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.»

Ved viderefakturering av miljøgebyr til kunder

Våre medlemmer viderefakturerer ofte miljøgebyret til sine medlemmer. Ved innføring av slik videreføring kan følgende forklarende tekst benyttes:

«Å sikre at elektriske og elektroniske produkter blir samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet etter endt levetid er et ansvar som er regulert av Avfallsforskriftens kapittel 1, og som finansieres av et miljøgebyr på varene. På våre fakturaer vil nå dette miljøgebyret bli synliggjort som en egen post. For mer informasjon, se

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/EE_avfall/

Vi foreslår at fakturateksten som benyttes er «Miljøgebyr EE».