X

1. Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Bindende avtale

Bindende avtale er først inngått ved skriftlig bekreftelse av tilbud eller påbegynt levering.

3. Avtalens innhold

Dersom det er sluttet en avtale etter utveksling av flere dokumenter som for eksempel sluttseddel, ekspedisjonsseddel, ordre eller ordrebekreftelse, og disse strider mot hverandre, skal det som er angitt sist gjelde.

4. Produktinformasjon

Alle priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, er bare veiledende og må ikke oppfattes som endelig og bindende. All informasjon på www.garage15.no kan også endres uten varsel.

5. Kvalitet

Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i sin helhet, passer for hans behov.

6. Leveringstid og risikoovergang

Leveringstid er etter avtale. Risiko overlates til kunde, ved henting på vårt lager, eller når varen overleveres transportør.

7. Salgspant

Selgeren har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er helt betalt. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

8. Prisforbehold

Alle priser er inklusive mva, hvis ikke annet er oppgitt. Det tas forbehold om prisendring fra leverandør. Dersom frakt, transport, tollsatser, offentlige avgifter, skatter eller gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved avtalens inngåelse, kan prisen endres tilsvarende. Priser kan også være oppgitt eksklusive mve, men da vil dette forekomme tydelig i vårt matriell.

9. Betalingsbetingelser

Kjøper betaler pr. 20 dager netto. for riktig betaling.

10. Forsinket betaling

Ved for sen betaling, betales morarenter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling".

11. Tilbakeholdelse av vare

Hvis kjøperen må sees å være i en slik situasjon at det er risiko for at kjøpesummen ikke vil bli betalt i tide, har selgeren rett til å holde varen tilbake eller hindre at den utleveres.

12. Erstatning for forsinket levering

Selgeren er bare forpliktet til å betale erstatning når leveringstiden er skriftlig avtalt. Kjøperen kan heller ikke kreve erstatning for følgeskader.

13. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig vare når leveringstiden er inne, er han allikevel forpliktet til å betale varen.

14. Undersøkelesplikt og reklamasjon

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks etter mottakelsen. Alle reklamasjoner skal være skriftlige. Reklamasjon vedrørende: kvalitet skal skje til selger straks og senest 14 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene. Feil i varene må skje hurtigst mulig og senest 14 dager etter at feilen er eller burde være oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse. Garantiskader må skje innen garantitidens utløp. Dersom reklamasjonen er berettiget, må kjøperen på eget ansvar returnere varen. Selgeren er berettiget til etter eget valg, enten å godtgjøre de reklamerte varenes fakturaverdi, levere ny vare eller avhjelpe mangelen. Retten til å påberope seg mangler, bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert, blir benyttet i strid med bruksanvisninger, sikkerhetsforskrifter eller andre instruksjoner eller forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.

15. Innskrenkning i kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering

Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid der rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet. Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien.

16. Varer i retur

Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger og i ubrutt emballasje. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgerens side, vil returomkostninger bli fratrukket i kreditnotaen med inntil 15% av varens fakturaverdi. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på varene, dekkes av kjøperen.

17. Tvister

Tvister avgjøres av domstolene etter norsk rett.